Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Nimi*
Last Name*
E-mail*
Telefon*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Nimi*
Last Name*
E-mail*
Telefon*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise tingimused

1. Sissejuhatus

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Alfa-Tour OÜ (edaspidi Alfa-Tour) kodulehel (www.alfatour.ee). Meie ettevõte on oma tegevusalast johtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisidokumentide korraldamisel, organiseerimisel ja vahendamisel. Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töötlemisel juhindub Alfa-Tour isikuandmete kaitse üldmäärusest (ÜM), isikuandmekaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest ning rakendab kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) ongi adresseeritud peamiselt ÜM ja IKS regulatsioonis andmesubjektile ehk füüsilisele isikule, kelle isikuandmeid töödeldakse ja kes Alfa-Touri veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Eeldame, et klient (Andmesubjekt) on teadlik ja hoolib oma isikuandmete töötlemisest. Seetõttu kinnitab Alfa-Tour OÜ, et suhtub kliendi andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse täie tõsidusega. Privaatsuspoliitika kirjeldab Alfa-Tour OÜ kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemise tervet ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni, seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsuspoliitika reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame sisu.

2.Isikuandmete töötleja kontaktandmed

Alfa-Tour OÜ (edaspidi Alfa-Tour)

Äriregistri kood: 10810326

Aadress: Roosikrantsi 21-3, Tallinn, 10119

E-posti aadress: info@alfatour.ee

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Isikuandmetena käsitleb Alfa-Tour kõiki andmeid, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi valitud reisiteenuse korraldamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieeruda tingituna sellest, millega reisitakse (nt buss, rong, auto) kui ka sellest, kuhu reisitakse, st andmete loetelu võib täieneda vastava sihtriigi seadustest ja nõuetest (nt rahvus, passiandmed, vaktsineerimine jne). Tavapärased andmed on peamiselt:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus
 • Aadress
 • Telefoninumber
 • Töökoht
 • Sünniaeg ja -koht
 • E-maili aadress
 • Isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg, vanus, sugu)
 • Info kliendi vormistatud viisade kohta Alfa-Touri ettevõtte kaudu

3.2. Alfa-Tour kogub ka isikustamata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht).

3.3. Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • Kontaktandmete esitamisel Alfa-Touri kontorites või kodulehekülje kaudu
 • Veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
 • Hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Alfa-Touri kontorites või veebilehel

3.4.Alfa-Tour isikuandmete töötlemine toimub vastavuses GDPR-le.

3.5. Isikuandmete kasutamine

3.5.1. Alfa-Tour kasutab kliendi isikuandmeid selleks, et täita pooltevahelist sõlmitud lepingut ja osutada kliendile reisiteenuseid. Alfa-Tour ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või poolte vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

3.5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada Alfa-Touri internetikeskkonda vastavalt kliendi eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma kliendi soove ja eelistusi ning parandada Alfa-Touri internetikeskkondade teenuste osutamise aspekte.

3.5.3. Alfa-Tour edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud eelnevalt kinnitatud e-kirja aadressile. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

3.5.4. Alfa-Tour saadab kliendile informatiivseid ja teavituslike e-kirju, kui klient on Alfa-Touri juurest esimest korda. Antud kirjad on kinnitava iseloomuga, et klient oleks teadlik, et on Alfa-Touriga liitunud.

3.5.5. Teenuse osutamisega seonduvalt on Alfa-Touril õigus saata kliendile tagasiside e-kirja, kui klient on Alfa-Touri ostnud või küsinud pakkumist mõne teenuse kohta. Tagasiside e-kirju saadetakse ainult selleks, et selgitada teeninduse kitsaskohti ja pakkuda parimat teenindust.

3.5.6. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks. Alfa-Touril on õigus edastada isikuandmeid:

 • Alfa-Touri partneritele viisa vormistamise protsessis vajalike dokumentide vormistamiseks
 • Vastava riigi saatkondadele
 • transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi vormistatud teenuse kliendile kohaletoimetamiseks
 • seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele
 • kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele
 • Alfa-Touri koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks)

3.5.7. Alfa-Tour järgib ja tagab, et kõik koostööpartnerid, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on lepinguga kohustatud edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt IKS-le. Teenuse vahendamise korral nõuame teenuse tegelikult ostuajalt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR-le. Iga teenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

4. Andmesubjekti e kliendi andmete turvalisus

4.1. Et kaitsta isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestab klient Alfa-Tour internetikeskkonnas, kasutab Alfa-Tour füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Alfa-Tour internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Alfa-Tour isikuandmetele juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kes vajavad sellist informatsiooni kliendiga kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

4.2. Alfa-Tour kasutab piisavaid meetmeid, et kaitsta kliendi isikuandmeid, ja Alfa-Tour tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid Alfa-Tour peab vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline ehk nn häkkimiskindel. Kui klient kaitske end ja aitab Alfa-Touril ennetada arvutikuritegusid sellega, et klient väga tähelepanelikult hoiab ja kaitseb oma paroole (salasõnu). Alfa-Tour internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware). Kui klient kahtleb, kas kliendi kontole on sisse murtud, palun võtta viivituseta ühendust.

5. Privaatsuspoliitika muutmine ja täiendamine

5.1. Alfa-Tour jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. Alfa-Tour tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage privaatsuspoliitika veebilehete, et tutvuda uuendustega korrapäraselt (http://www.alfatour.ee/privaatsuspoliitika/).

5.2. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega korral palun võtta Alfa-Touriga ühendust aadressil info@alfatour.ee.

6. Küsimused, kaebused

6.1. Kui kliendi isikuandmed on muutunud, võtta palun Alfa-Touriga ühendust. Kui kliendil on täiendavaid küsimusi kliendi isikuandmete kohta, võtke kindlasti Alfa-Touriga ühendust. Alfa-Tour vastab seadusega ettenähtud tähtaja jooksul, mis on 30 päeva. Samas teavitab Alfa-Tour, et isikuandmete kaitsmise raames võib Alfa-Tour paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Selleks, et isikuandmete töötluse aluseks olevad lepingud tagaksid klientide õigusi piisaval määral, jätab Alfa-Tour endale õiguse nõuda, et kliendi esindusõigust tõendav dokument, mis esitatakse pooltevahelise õigussuhte täitmise käigus või pärast seda (muuhulgas seoses andmetöötlusega), ja mis on vormistatud väljaspool Alfa-Touri bürood, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. Alfa-Tour peab olema kindlad, et klient on info edastamisega nõus, ja info läheb ainult õigele inimesele või organisatsioonile. Enamikel juhtudel korrigeerib või kustutab Alfa-Tour iga ebatäpsuse, mille klient on avastanud. Mõningatel juhtudel saab Alfa-Tour ka täielikult või osaliselt keelduda kliendi palvest, kui seadus lubab või nõuab Alfa-Tourilt seda.